Header Ads

Chính sách riêng tư

Chính sách bảo mật email
Blog Dự Báo (www.blogdubao.com) tạo chính sách bảo mật email này để thể hiện cam kết của Blog Dự Báo đối với quyền riêng tư của người dùng và bảo vệ thông tin của người dùng.

Tại sao bạn lại nhận được thư điện tử từ Blog Dự Báo?
Nếu bạn nhận được thư điện tử từ Blog Dự Báo, (a) địa chỉ email của bạn sẽ được liệt kê với chúng tôi là người đã chia sẻ rõ ràng địa chỉ email này với mục đích nhận thông tin trong tương lai từ Blog Dự Báo hoặc (b) bạn đã đăng ký hoặc mua quyền thành viên hoặc có mối quan hệ đối tác với Blog Dự Báo. Blog Dự Báo tôn trọng thời gian và sự quan tâm của bạn bằng cách kiểm soát tần suất gửi thư.

Cách Blog Dự Báo bảo vệ sự riêng tư của bạn
Blog Dự Báo sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng và thay đổi dữ liệu được sử dụng bởi hệ thống của Blog Dự Báo.

Thông tin cá nhân
Blog Dự Báo sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân - ví dụ số thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin người dùng cho bất kỳ ai, cũng như không chia sẻ thông tin người dùng theo bất kỳ cách nào khác.
Được tạo bởi Blogger.